19 maj 2021

Nya ledningar på Högalid

Idag påbörjas ett större arbete på Högalid där vatten- och avloppsledningar ska bytas ut och en tredje ledning för dagvatten ska anläggas. Arbetet förväntas pågå en bit in på 2022.

Nya ledningar
I området rinner idag regnvattnet ner till avloppssystemet som bl.a. medför att avloppspumpar blir överbelastade vid kraftiga regn, det kan leda till onödiga stopp och driftproblem med källaröversvämningar som eventuell följd. I samband med att de två befintliga ledningarna byts ut, dricksvatten och spill, kommer vi därför att anlägga en tredje separat ledning för dagvatten. En anpassning för både klimat och samhälle.

Arbetet beräknas pågå under hela 2021 och en bit in på år 2022.

Begränsad framkomlighet
Arbetet sker på Södermalmsvägen, del av Kapellvägen, Mertens väg och Högalidsvägen. Under arbetets gång kommer delar av dessa vägar stängas av i etapper och framkomligheten kommer att vara begränsad.

Information till boende i området
Boende som berörs av arbetet har fått information om vad som kommer att ske. Mer information kommer att tilldelas löpande under arbetets gång, per etapp.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

Zhahaetytw0nvaajwtpz

19 maj 09:45
Arbete pågår

19 maj 08:00
Planerat avbrott i vattenleveransen
Onsdag den 18 mars kl. 08.00-11.00 behöver vi stänga av vattenleveransen till ett antal fastigheter i området Högalid. Avbrottet beror på ett arbete i ledningsnätet. Detta berör Åsvägen 2. Södermalmsvägen 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 & 20, Kapellvägen 12 och Gröna vägen 19.

17 mar 08:27
Arbete pågår

16 mar 08:00
Planerat avbrott i vattenleveransen
Tisdag den 16 mars kl. 08.00-12.00 behöver vi stänga av vattenleveransen till ett antal fastigheter i området Högalid/Lugnet. Avbrottet beror på ett arbete i ledningsnätet där en ventil ska installeras. Detta berör Hela De Geers väg, Södermalmsvägen 2-6, 8 och 10, Lugna vägen 3, Gröna vägen 2 och Norrköpingsvägen 12.

9 mar 09:30
Arbetet påbörjas
Under dagen kommer vi att etablera oss på platsen och göra oss redo för etapp 1 som sträcker sig från där Södermalmsvägen börjar upp till Åsvägen.