Farligt avfall

Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att hantera detta på rätt sätt.

Dina två alternativ för omhändertagande av farligt avfall:

  • Själv transportera det farliga avfallet till Tekniska Verken, Linköping eller Fortum Waste Solutions, Kumla. Beroende på hur stora mängder du ska transportera kan det krävas att du anmäler eller söker tillstånd hos Länsstyrelsen före transporten. Du hittar mer information samt alla dokument på deras webbplats.
  • Anlita en entreprenör som är specialiserad på att hämta och ta hand om farligt avfall från verksamheter. Då slipper du söka tillstånd/anmäla till Länsstyrelsen och upprätta transportdokumentet, eftersom entreprenören gör det åt dig. Entreprenörer hittar du till exempel på webben.

Noll-tolerans för farligt avfall i avloppet

Det är av största vikt att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt och ska under inga omständigheter hamna i avloppet. Avloppsreningsverken är inte utrustade för att ta hand om sådant. Gå igenom dina kemikalier och se om du verkligen behöver dem. Välj miljöklassade produkter så minimeras risken att farligt avfall kommer ut i mark och vatten. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO) är en bra hjälp för företag vid genomgång och miljöanpassning av kemikalieanvändningen. Läs mer på deras webbplats.