Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är, enkelt beskrivet, vatten med en temperatur på 75-98° C som pumpas ut i ett slutet ledningssystem från värmeverket till värmeväxlare i anslutna fastigheter. När värmeväxlaren använt det heta vattnet för att:

  • värma upp kallvatten från vattenverket att bli varmt kran- och duschvatten
  • värma upp fastighetens element

så har vattnet svalnat till cirka 50 grader. Då leds det tillbaka till värmeverket för att hettas upp och transporteras ut i fjärrvärmenätet igen. Fjärrvärme ger dig med andra ord obegränsat med varmvatten och värme i huset dygnet runt, året runt.

Installation och funktion                         

Fastigheten ansluter vi till fjärrvärmenätet med två rör (fram- och returledning) från gatan in i fastigheten. Anslutningen innebär inga stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader och när markytan ställts i ordning försvinner snart alla spår.

En central - två system

Inne i fastigheten installerar du en fjärrvärmecentral som innehåller två värmeväxlare: En värmeväxlare värmer upp det vatten som cirkulerar i fastighetens element och värmer upp bostaden. Den andra värmeväxlaren värmer upp kallvatten från vattenverket och ger varmvatten till kranar i till exempel badrum och kök.

De två vattensystemen är helt skilda från varandra så när du till exempel duschar är varmvattnet uppvärmt kallvatten från Blekens vattenverk och inte fjärrvärmevatten.