Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy  för Finspångs Tekniska

Finspångs Tekniska Verk AB ser sina medarbetares hälsa och välbefinnande som en tillgång och främjandet av en god arbetsmiljö som en självklarhet. En god arbetsmiljö är en investering som leder till högre arbetsmotivation och lägre sjukfrånvaro. Vi vill därför tillhandahålla en arbetsplats som inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksrisker. Vi arbetar aktivt för att minimera risker för arbetsrelaterade skador, olyckor och tillbud. Dessutom uppmuntrar vi aktiviteter som främjar våra medarbetares hälsa, arbetsglädje och effektivitet.  

Detta gör vi genom att:

Tillhandahålla information och utbildning

Alla medarbetare ska för sina arbetsuppgifter delges nödvändig information, instruktioner och utbildning i skydds- och arbetsmiljöfrågor. Detta görs genom det systematiska arbetsmiljöarbetet där bland annat arbetsmiljöplan ingår. För externa entreprenörer finns en entreprenörshandbok med nödvändig information.

Varje medarbetare förväntas:

  • Ha en övergripande kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • Vara insatt i och följa särskilt framtagna rutiner/instruktioner och planer för sin verksamhet 

Förebygga och följa upp tillbud, olyckor och ohälsa

Tillbud, olyckor, förslitningsskador och arbetsrelaterade sjukdomar ska förebyggas genom goda ergonomiska förutsättningar på arbetsplatsen samt regelbundna hälsoundersökningar. Tillbud, olyckor och ohälsa ska följas upp och utväderas för att kunna undvikas i framtiden. 

Varje medarbetare förväntas:

  • Ta personligt ansvar för att minimera ohälsa och risker i det dagliga arbetet

  • Rapportera tillbud, olyckor och ohälsa som har uppkommit på arbetsplatsen

Skapa trivsel och ge förutsättningar för utveckling

En god arbetsmiljö handlar om att ha en säker arbetsplats, men det handlar lika mycket om att skapa en trivsam och jämställd arbetsplats för alla medarbetare samt ge möjligheter för personlig utveckling. Alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sin arbetsroll och påverka sin egen arbetssituation. Detta görs genom att ha en arbetsplats med öppen dialog samt genom årliga medarbetarsamtal.

Varje medarbetare förväntas:

  • Komma med förbättringsförslag för att göra arbetsmiljön bättre

  • Rapportera risker och hot som uppkommit i verksamheten

  • Behandla sina kollegor med respekt 

Arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor

I affärsplanen finns mål för att kontinuerligt kunna följa upp nöjdhet, kompetensutveckling och sjukskrivningar hos våra medarbetare.

Se lagar och krav som miniminivåer för vårt arbetsmiljöarbete

Vi ska ständigt arbeta för att leva upp till de lagar och krav som finns kring arbetsmiljöområdet samt där så är möjligt sträva efter att vara bättre än vad lagar och krav föreskriver.