Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Integritetspolicy Finspångs Tekniska Verk AB

För att vi som leverantör ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig som kund och leverera bästa möjliga service behöver vi hantera dina personuppgifter. Ofta får vi dina personuppgifter direkt från dig som kund men ibland överlämnas eller hämtas din information på annat sätt. Oberoende av anledningen till att dina personuppgifter finns hos oss, behandlar vi alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Finspångs Tekniska Verk AB tar personuppgiftsansvaret på största allvar och vi uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera de tjänster som vi avtalate om eller för att besvara de ärende som du inkommit till oss med och där vi har stöd av dataskyddsförordningen och annans svensk lagstiftning. Registrerade personuppgifter skyddas från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet enligt lag.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) och i annan svensk lagstiftning. Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Ändamålet kan även vara att informera om avbrott, störningar, uppfylla lagkrav samt distribuera faktura och annan information. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamål som är tydligt definierade och knutna till ett bestämt syfte.

Vidare kan personuppgifterna komma att användas i marknadsföringssyfte för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om våra tjänster. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla, förbättra och sälja våra tjänster samt bibehålla en bra kundkontakt.

Insamling av personuppgifter

Du kan lämna dina personuppgifter till oss via våra blanketter för t ex flyttanmälan. Vi kan även få tillgång till personuppgifter när du lämnar uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. i samband med avtalstecknande, beställningar, förfrågningar eller utförande av tjänster. 

Vi inhämtar även en del personuppgifter från Finspångs Kommuns fastighets- och kartregister.

Personuppgifter som vanligtvis samlas in är

Personinformation är de uppgifter som vi behöver för att du ska kunna vara kund hos oss eller ingå avtal med oss. Exempel på personinformation är namn, adress, telefon, e-post, kreditvärdering, kundnummer och tillhörande lösenord.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter med en rad åtgärder så att informationen inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgänglig för obehöriga. Endast de som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra en särskild tjänst har behörighet att komma åt och hantera dina uppgifter hos oss. I de fall vi samarbetar med externa partners har de samma krav på hanteringen som vi har.

Incidenter rapporteras alltid till Datainspektionen och till inblandade personer inom 72 timmar. Eventuella dataintrång polisanmäls alltid.  

Delning av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter kan komma att överlämnas till en samarbetspartner för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtal kring När så görs har du som individ samma lagliga skydd och rättigheter som om uppgifterna enbart hanterades av oss.

Exempel på de som kan delges dina insamlade personuppgifter är:

  • Entreprenörer för sophämtning och andra uppdrag.
  • Tekniska konsulter som arbetar på uppdrag av oss.
  • Inkasso- och delgivningsföretag.
  • IT-leverantörer som utvecklar och servar våra system.

Dina personuppgifter lämnas inte till bolag i länder utanför EU eller EES. 

Företagsinformation 

Personuppgifter används på laglig grund för att skicka dig nödvändig information om t.ex. avbrott, störningar, förändrade avtalsvillkor eller annan viktig information i din relation till oss. 

Gallring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och när personuppgifterna bedöms att de inte längre behövs raderas de permanent. Detta gäller till exempel när du inte längre är kund hos oss och våra pågående ärenden är färdiga. Delar av dina personuppgifter kan dock behöva sparas även ett tag därefter, till exempel för bokföringsändamål. När ett avtal upphört ska personuppgifter sparas i 7 år enligt lagen. Om det finns en pågående utredning eller tvist ska personuppgifterna sparas i 10 år eller så länge ärendet är öppet. De handlingar som omfattas av offentlighets – sekretesslagen kommer att hanteras utifrån arkiveringslagen.

Rätt att få information

Du har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om dig behandlas av oss. Om sådana personuppgifter finns hos oss får du efter begäran all information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen ska för din egen säkerhets skull göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. Vi skickar svar till den adress som finns registrerad hos oss inom 1 månad från det att din begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av din egen information om den är felaktig eller behandlas i strid med gällande rätt. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder. Besök oss gärna eller kontakta vår kundservice via mail.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade men det är inte säkert att begärelsen kan tillgodoses om det finns andra lagar som motsäger att en sådan begäran kan utföras. Notera att fakturor och underlag måste sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Om det saknas laglig grund för att få behålla dina personuppgifter raderas dessa omgående. 

Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

  • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
  • Informationen har inte behandlats enligt dataskyddsförordningen.
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att begränsa automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande för att hantera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Behandling av dina personuppgifter kan i vissa fall begränsas på begäran av dig eller av personuppgiftsansvarig under exempelvis en tid då en utredning pågår.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta behöver du specificera vilken behandling du invänder emot. Om vi ska kunna fortsätta med sådan behandling måste vi visa att det finns lagligt stöd för behandlingen som gör att dina invändningar inte kan tillgodoses. 

Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål om vår hantering av dina personuppgifter. Det gör du enklast genom kontakterna nedan.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Finspångs Tekniska Verk AB och Dataskyddsombud för Finspångs Tekniska Verk AB kan nås via mail på kommun@finspang.se eller på telefon 0122 – 85 00 00.

Frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan ställas via mail kundservice@finspangstekniska.se till vårt Personuppgiftsbiträde 

Skulle du inte vara nöjd med ett beslut efter klagan hos Finspångs Tekniska Verk AB kan du vända dig till Kommunens Dataskyddsombud på telefon eller mail som du hittar här ovan.

Eller ta kontakt och lämna in klagomål till tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se och efter myndighetens namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Finspångs Tekniska Verk AB och för hemsidan www.finspangstekniska.se, om inte annat uppges. I de fall hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor utanför Finspångs Tekniska Verk AB så kan vi inte svara för innehållet på dessa hemsidor.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i våra bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer vi att meddela det på denna sida. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i ett avtal med dig gäller naturligtvis avtalsbestämmelserna i överensstämmelse med lagar och förordningar.