Vinterväghållning

Vi sköter de flesta av kommunens gator och vägar och under perioden 15 november - 31 mars har vi personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning. När det snöar kan vi ibland jobba dygnet runt. Vi kan inte vara överallt samtidigt men du kan lita på att vi gör vårt bästa för trafiksäkerheten och framkomlighetens skull.

Gzd7kw9nqyxx0zovhw7k

Ansvar

Ett antal aktörer delar på ansvaret för att hålla vintervägarna trygga och farbara i vår kommun:
• Finspångs Tekniska Verk, på uppdrag av Finspångs kommun
• Trafikverket
• Vägföreningar
• Fastighetsägare

Finspångs Tekniska

Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1. Prioriteringen har gjorts efter önskemål som kommit in via våra kundundersökningar. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat snöfall.

Följ denna länk för att se snöröjningskartan i helskärm. Där finns snöröjningsstråken under rubriken Trafik och resor.

Prioritet 1 har:
• de två stora gång- och cykelvägarna (pendlingsstråken) som går diagonalt igenom Finspång: Lotorp-Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt angörande gång- och cykelvägar till kommunens skolor och förskolor (gröna linjer på kartan).

• de delar av Finspångs centrum som körs med smaltraktor. Vi ansvarar enbart för röjning av högra vägbanan (den sidan närmast Baptistkyrkan) (mörkblå linje på kartan)

• saltning av prioriterat gatunät (högtrafikerade gator, bussleder - svarta linjer på kartan)

• gångstråk i Finspångs centrum samt handskottning av trappor i centrum.

När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att snöröja kommunens övriga gång- och cykelvägar. På kartan ser du dessutom de delar av gång- och cykelvägen som Trafikverket sköter (gröna prickar).

Prioritet 2 – Ordinarie snöröjningsdistrikt
När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gator.

Trafikverket

Genomfartslederna väg 215 och väg 51 sköts av Trafikverket. De sköter även väghållningen på gång- och cykelvägen vid Bergslagsvägen. Har du synpunkter eller åsikter rörande de vägarna kontaktar du dem på 0771-921 921

Vägföreningar

Ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som har ansvaret för vinterväghållningen.

Fastighetsägare

Alla fastighetsägare, även småhusägare, är skyldiga att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten. Vi erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid vårt kontor på Norrköpingsvägen 32. Glöm inte att ta med egen spade och hink.