Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Dagvatten

Dagvatten kallas det härliga regn- och smältvattnet som ska slussas vidare till sjöar och vattendrag. Vill du motverka översvämning och föroreningar?

Dagvatten

Så här tar du hand om ditt dagvatten

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut. Att ta hand om dagvattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som belastningen på avloppsnätet minskar.

Ränndalsplattor

Man kan enkelt ta hand om sitt dagvatten från taket genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna avleder regnvattnet till en lämplig grönyta för infiltration. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.

Stenkista

Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista bestående av sten eller makadam. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via ett lövrens och vidare i en rörledning till stenkistan. Stenkistan kan ha begränsad livslängd.

Regnvattenbehållare

Ett tredje alternativ är att låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället för att gå ned i avloppssystemet. Vattnet kan sedan användas till att vattna planteringar eller andra grönytor på tomten. En behållare som samlar upp regnvatten fylls relativt snabbt varför det är viktigt, att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är helt fylld.

Vad säger lagen?

Enligt Miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön. Kraven gäller även privatpersoner. Den som vill spola av lera, grus och damm från bilen vid enstaka tillfällen bör ställa bilen på en gräsmatta eller liknande. Markägarens tillstånd krävs dock. Bilen får inte stå på mark med avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dricksvattenbrunn. Att använda såpa, diskmedel eller miljöanpassat tvättmedel kan godtas vid enstaka tillfällen.

Spygatt, brunn utanför källargarage eller källartrapp

Källargarage och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt som ska leda undan vatten som rinner av från markytan. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatten. För att undvika detta kan man installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista. Man bör även se till att hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. Spygatter får inte vara anslutna till spillvattensystemet.

Vill du veta mer om dag- och dräneringsvatten?

Då kan du läsa i vår PDF som finns länkad nedan. I den informerar vi om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter.