Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Dagvatten

Dagvatten kallas det härliga regn- och smältvattnet som ska slussas vidare till sjöar och vattendrag. Vill du motverka översvämning och föroreningar?

Dagvatten

Varför hantera dagvatten?

Dagvatten utgörs av temporärt avrinnande nederbörd, smältvatten och dräneringsflöden. Naturligt infiltreras dagvatten genom växtlighet och mark, eller rinner som ytvatten till ett vattendrag. I stadsmiljö dominerar hårdgjorda ytor som hindrar vattnets naturliga väg och begränsar markens förmåga till infiltration. Detta medför en högre risk för lokala översvämningar och spridning av föroreningar i vårt samhälle. Mängden dagvatten förväntas öka som följd av ett förändrat klimat. Detta genom fler och mer intensiva skyfall vilket ställer samhället inför utmaningar att hantera ökade flöden av dagvatten.

Anslutning till dagvattenledningen

Finspångs Tekniska ansvarar för driften av dagvattenledningarna inom bestämda verksamhetsområden i kommunen. Du som fastighetsägare har mot en avgift möjlighet att anslutas till det kommunala dagvattennätet för att leda bort fastighetens dag- och dräneringsvatten, alternativt själv omhänderta dagvattnet på fastigheten (LOD). Det är inte tillåtet att avleda dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten.

Kontakta Finspångs Tekniska för att ta reda på om det finns en dagvattenledning i anslutning till din fastighet.

Ansvarsfördelning

Finspångs Tekniska ansvarar för den allmänna VA-anläggningen i Finspångs Kommun. Detta medför ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av ledningsnätet samt behandlingsanläggningar för dricks-, avlopps- och dagvatten inom det fastslagna verksamhetsområdet.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna på sin egen fastighet, från förbindelsepunkten vid tomtgräns in till huset.