Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Så här fungerar en LTA-anläggning

En LTA-pump hjälper till att pumpa spillvattnet från din fastighet vidare till huvudledningen i vägen. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Vad är LTA?

LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp och används vid avsaknad av självfall. En LTA-station består av en tank, en pump och en box för stationens styrsystem. Den största delen av anläggningen befinner sig under marknivå, locket till LTA-stationen syns ovan mark. Styrsystem och larm monteras oftast väl synligt på en vägg eller pelare. Till LTA-stationen rinner spillvattnet (bad-, disk- tvätt- och toalettvatten som i sin tur pumpas upp till det kommunala ledningsnätet.

Kan jag behöva LTA även om jag har självfall?

Ja, i ett område där majoriteten av fastigheterna behöver en LTA-station kan det vara så att hela området står inför samma lösning.

Ansvarsområden

Vattenhuvudmannens ansvar:
VA-huvudmannen (Finspångs Tekniska) ansvarar för och äger LTA-pumparna i de områden som kräver LTA-stationer. VA-huvudmannen bestämmer vilken typ av pump som ska användas och står för service och underhåll av pumpen. VA-huvudmannen har ensam befogenhet att ta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Observera: Om störningar inträffar på grund av saker som felaktigt spolats ner i avloppet behöver fastighetsägaren betala för exempelvis felsökning, spolbil och reparation. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av dåligt isolerade ledningar inne på fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar:

 • Anläggning och installation av LTA-stationen
 • Installation av el ska vara fackmannamässigt utförd
 • Vid grund förläggning av ledningarna ansvarar fastighetsägare för att dessa hålls
  frostfria med hjälp av eventuell isolering, värmekabel eller termostat.
 • Inkoppling av larm med regelbunden tillsyn
 • Fastighetsägaren bekostar elförsörjning för drift av LTA-stationen
 • Hålla fri gångväg fram till och runt LTA-stationen
 • Endast spillvatten avleds till LTA-stationen
 • LTA-stationen hålls fri från föremål som kan sätta igen eller skada pumpen
 • Vid driftfel ska fastighetsägaren omgående informera VA-huvudmannen

Observera: Om fastighetsägaren inte tar sitt ansvar i ovanstående punkter kommer fastighetsägaren behöva betala för eventuella åtgärder och skador.

Placering av anläggningen

LTA-stationen placeras i de flesta fall inne på egen fastighet nära tomt- och fastighetsgräns. Vi på Finspångs Tekniska bestämmer placeringen på LTA-stationen i samråd med dig som fastighetsägare.

LTA-stationens placering:
(Se nedladdningsbar pdf längst ner på sidan)

 • LTA-stationen ska placeras på en plan yta
 • Det ska vara en friyta på minst 2 meter åt alla håll runt LTA-stationen
 • LTA-stationen ska vara väl synligt och får inte byggas över eller gömmas bland
  träd eller buskar
 • Det ska vara en fri gångväg fram till LTA-stationen, ej trappor
 • LTA-stationen ska placeras max 30 meter från en farbar väg för tunga fordon

Vintertid: Gångväg fram till LTA-stationen behöver skottas vid påkallad utryckning eller om vi på Finspångs Tekniska aviserar om besök för service.

Installation

Information om installation skickas med i informationsblad från pumpleverantören. Se till att ta hjälp av behörig elektriker vid elinstallation och tänk på att anläggningen ska vara lättåtkomlig för servicepersonal.

När larmet går ljuder en signal och en lampa lyser, placera därför larmet väl hörbart och/eller synligt. I larmet sitter batterier, se till att byta dessa med jämna mellanrum. Du kontrollerar din batterier genom att trycka på testknappen, om den gröna lampan inte lyser vid test behöver batterierna bytas.

Tips! När du ser över batterierna på dina brandvarnare varje år, se även över batterierna till LTA-larmet.

Om larmet går:

 1. Kontrollera att säkring till pumpen är påslagen
 2. Om säkringen är av: slå på säkringen
  Om säkringen är på: slå av och på säkringen
 3. Vänta i 7 minuter
 4. Lyssna – om pumpen inte går igång och larmet fortfarande ljuder/lyser kontakta Finspångs Tekniska.

Om larmet går är det stor risk att LTA-stationen svämmar över på gräsytan eller i källaren om du fortsätter att använda toalett, dusch och tvättmaskin som vanligt.

Om felet orsakats av fastighetsägaren behöver fastighetsägaren betala en utryckningskostnad. Om det skulle vara så att LTA-stationen är full när vi kommer ut till platsen tillkommer kostnad för spolbil.

Kundservice & felanmälan
Tel: 0122-851 80

Vid strömavbrott
Vid ett strömavbrott fungerar inte LTA-stationen. Undvik därför att diska, tvätta och duscha tills strömmen kommer tillbaka. När strömmen kommer tillbaka går LTA-pumpen igång och kan åter igen pumpa vidare spillvattnet.

Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att inte fel saker spolas ner i avloppet. Det kan uppstå skador på både anläggning och fastighet som bidrar till onödiga kostnader.

Våtservetter, bindor och trasor
Servetter, våtstark papper, bindor, trasor och tops ska inte spolas ner i toaletten, det orsakar stopp. Släng sådant i papperskorgen, ett tips är att ställa en papperskorg i närheten av toaletten.

Grus och sand
Tänk på att grus, sand och jord skadar pumpen och kan orsaka stopp i ledningarna. Se till att inte skölja av exmpelvis skor eller blomkrukor i vasken.

Stekfett och matolja
Fett kan bilda fettproppar som sätter stopp i avloppet. Efter matlagning, se till att torka av stekpannan med vanligt hushållspapper och släng i soptunnan. Häll överbliven mat- och frityrolja i en behållare och lämna till återvinningscentralen.

Färg och kemikalier
Lämnas till återvinningscentralen.

Dagvatten
Regn- och dräneringsvatten ska inte ledas till LTA-stationen.

Om du planerar att resa bort under en längre period eller lämnar fastigheten under vintertid, se till checka av nedanstående.

Skölj ur
Innan du lämnar din fastighethet under en längre period se till att skölja ur systemet. Häll i flertalet hinkar i toaletten eller låt en kran stå på i ca 15 minuter. Detta behöver göras för att undvika sedimentering i ledningarna och uppkomst av dålig lukt.

Elen ska alltid vara påslagen
När pumpen inte används går den ner i viloläge och startar endast enstaka gånger för att inte kärva ihop. På så sätt håller den sig i trim under tiden du är borta. Se därför till att LTA-stationen alltid har ström, även om du inte är på plats i fastigheten.

Frostskydd
Om du är borta under vinterhalvåret och har grunda ledningar, se till att värmekablarna fungerar som dom ska för att undvika frostskador.