Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) handlar om hur du som fastighetsägare tar hand om ditt dagvatten på den egna fastigheten.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att dagvattnet omhändertas på sin egen fastighet. Vid bortledningen av dagvatten kan fastighetens ledningar från huset kopplas till det kommunala dagvattennätet, alternativt att fastighetsägaren ansvarar för hanteringen av dagvattnet lokalt. Möjligheten att ta hand om sitt dagvatten beror primärt på fastighetens naturförutsättningar, som hur mycket vatten marken kan ta emot och möjligheten att leda bort dagvattnet från husgrunden. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten kan ge positiva inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som belastningen på ledningsnätet minskar.

Olika åtgärder för LOD

Tips! För mer detaljerad information, kolla broschyren längst ner på sidan!

Regnvattenbehållare
En dagvattenlösning för insamling av regnvatten från tak är stuprör som mynnar ut i en regnvattenbehållare. Det insamlade regnvattnet kan då användas för bevattning av plantering och andra grönytor på fastigheten. Var uppmärksam på vattennivåerna eftersom behållaren kan bli fylld snabbare än behovet att använda vattnet. Se även till att leda bort vattnet från husgrunden för att undvika fuktskador. 

Stenkista
Ett diskretare sätt att hantera vattnet från stuprören är med en stenkista som anläggs under marken. Dagvattnet passerar genom stuprören via en lövavskiljare och ner genom en rörledning till stenkistan. Bestående av sten eller makadam fördröjer stenkistan vattnets flöde. Att vara medveten om är att stenkistan har en begränsad livslängd.

Spygatt (brunn utanför källargarage eller källartrapp)
Vid garage och källare ökar risken för ansamling av dagvatten. För att minimera risken för översvämning kan en spygattbrunn placeras utanför källarytor och garage för att leda bort vatten som rinner av från markytan. Vid överbelastning av ledningen ökar risken att vatten tränger upp genom brunnen och orsakar översvämning. För att motverka detta kan en pump installeras för att transportera bort vattnet. En spygattbrunn från inte vara ansluten till spillvattenledningen.

Ränndalsplattor
En annan metod att leda bort regnvatten från hustaket är genom användningen av stuprör med utkastare och lägga ränndalsplattor. Ränndalsplattornas funktion är att leda vattnet bort från husgrunden till en lämplig grönyta där vattnet kan tränga ner i marken. För att minska risken för fuktskador i husgrunden bör grönytan luta bort från huset.  

Att tänka på i äldre bostadsområden

I äldre bostadsområden kan det förekomma att dagvattenledningarna på fastigheten är kopplade till ett kombinerat system och rinner gemensamt med avloppsvattnet till spillvattennätet. Vid kraftiga regn är ett kombinerat system känsligare än ett duplikatsystem där dagvattnet har en separat ledning från spillvattnet (avloppet). Det kombinerade systemet drabbas i högre utsträckning av höjda vattennivåer och översvämningar eftersom spillvattenledningen inte är anpassade för de stora flöden som kan uppkomma vid skyfall.

Omkoppling av dagvatten från spillvattnet  

Tidigare har det varit tillåtet att dräneringsvatten ansluts till spillvattenledningen, men numera ska dagvattnet kopplas till dagvattenledningen vid nybyggnad. Detta krav kan även gälla i befintliga områden. Finns det ingen dagvattenservis måste du ta hand om dräneringsvattnet på tomten genom att till exempel infiltrera det i en stenkista eller ett magasin.

Ta kontakt med Finspångs Tekniska vid frågor om anslutning.

Dagvattenbrunnar

Gallerbrunnar, även kallat dagvattenbrunnar är avsedda för att leda regn- och smältvatten ut i vattendrag. Det är därför betydande att dessa brunnar hålls rena från skräp och kemikalier för att motverka skada på natur och djurliv. Likaså grus och annat naturligt material är olämpligt att spola ner i dagvattenbrunnar eftersom stora mängder orsakar stopp.

Finspångs Tekniska rekommenderar att inte tvätta bilen, sopkärl eller något annat på en plats där smutsigt vatten kan rinna ner i dagvattenbrunnen och via ledningssystemet når dagvattenutloppet. Detta är speciellt viktigt om kemikalier eller andra skadliga ämnen används. Låt hellre det smutsiga vattnet filtrera genom gräsmattan eller annan icke hårdgjord yta.

Vid översvämmad gallerbrunn uppmuntras egenansvar vid enkelt åtgärdande som att rensa brunnen om den blivit övertäckt av löv eller skräp. Vid stopp i gallerbrunnen kontaktas kommunen.