Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vattenmätaren

Du som kund betalar för den vattenmängd som tillförs fastigheten. Därför finns det en vattenmätare monterad på den inkommande vattenledningen. Att läsa av vattenmätaren med jämna mellanrum är en bra idé bland annat för du inte ska behöva betala för mycket och upptäcka eventuella läckor.

Vattenmätaren

Figur 1: Vattenmätarplats, utrymmesbehov för en mätare (Q3 2-16 m³/h)

Mätarplats

Syftet med att informera om vattenmätarplatsen är för att upprätthålla en god arbetsmiljö vid kontroll och byte för våra tekniker. Vattenmätaren är vår egendom men du är skyldig att vårda den och se till att den är lättåtkomlig för kontroll, avläsning och byte. Om mätaren är placerad i en särskild mätarbrunn ska brunnen vara väl rengjord och försedd med stege. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Installationen ska vara fackmannamässigt utförd. 

Mätarens placering:

  • Vattenmätaren ska installeras enligt VA-branschens (svenskt vatten) vägledning, se skiss ovan. Finspångs Tekniska har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Du som fastighetsägare får endast stänga av och sätta på mätaren. 
  • Avstängningsventilerna bör motioneras någon gång per år.
  • Mätaren ska vara uppsatt så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre skada.
  • Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten och bör vara belyst. Vid större mätare bör golvbrunn anordnas. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. 
  • Mätaren ska placeras lätt åtkomligt och ska därför inte blockeras eller byggas in.
  • På mätaren sitter en blå plastplombering som INTE får tas bort. Se bild på en korrekt plombering längre ner på sidan. Om plomberingen ej är intakt eller saknas blir du debiterad en avgift enligt aktuell taxa.

Opålitlig avstängningsventil

Det finns flera olika modeller av avstängningsventiler. Om  din avstängningsventilen är av den äldre modellen LK580 (se bild längre ner) måste den bytas av behörig fackman. Ventilen kan orsaka omfattande skador, det finns risk att om den går sönder "skjuter" rakt upp i luften av vattentrycket och det kan medföra vattenskador. Ventilen måste alltså bytas innan Finspångs Tekniska utför arbeten med att byta eller serva vattenmätaren. Vrid inte på ventilen själv innan den är utbytt då du kan skada dig på korken om den "skjuts" upp.

Håll koll på din förbrukning

Avstängningsventilen med kopplingar före och efter vattenmätaren är kundens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga av vid behov. Läs av din vattenmätare minst en gång per år, men gärna oftare. Du får då en exakt uppgift på hur stor din förbrukning varit det senaste året. Rapportera din mätarställning enkelt via Mina Sidor, om du inte kan rapportera mätarställning via vår webbplats kan du få ett självavläsningskort. Kontakta kundservice för hjälp. 

När vi fakturerar dig utgår vi från senaste årets förbrukning så jämför gärna siffrorna på fakturan med de som står på din vattenmätare. Kontakta vår kundservice om den verkliga förbrukningen avviker från den beräknade på fakturan.

Har din vattenförbrukning ändrats?

Stämmer inte vattenförbrukningen överens med den beräknade förbrukningen på fakturan kan det finnas en rad olika orsaker. Vanligast är följande:

  • En toalett eller liknande står och rinner. Går runt i fastigheten och kolla.
  • Fler eller färre personer bebor fastigheten sedan förra förbrukningsavräkningen.