Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Korrekt kopplat dagvatten

Reningsverken ska egentligen bara ta emot avloppsvatten, men tyvärr tar de emot stora volymer vatten från annat håll, kallat tillskottsvatten. Det innebär att rent vatten som egentligen skulle hamnat i våra vattendrag istället leds till våra reningsverk, onödigt eller hur!

Vad är tillskottsvatten?

Tillskottsvatten är allt tillkommande vatten utöver fastighetens avloppsvatten som rinner in i spillvattenledningen (avloppet). Detta vatten kommer in i ledningsnätet på olika sätt, exempelvis från takytor med felkopplade stuprör, hårdgjorda ytor, genom läckor i skadade ledningar och dräneringsledningar. Dessa felkopplingar gör att vatten som borde gå till ett vattendrag istället hamnar i reningsverket. Tillskottsvattnet orsakar kapacitetsbrist och försämrar reningsprocessen i reningsverken. Det ökar även risken för bräddning där avloppsvattnet behöver släppas ut i naturen.

Visste du att normalflödet från en villa med en takyta på 200 m2 vid normalt regn är ca 2 liter/sekund. Vilket är ca 10 gånger mer än normalflödet för spillvatten (avlopp).

Pågående utredning

I takt med att vi förnyar ledningsnätet passar vi på att inventera tillskottsvattnet. Med hjälp av en kamera filmas de allmänna ledningarna för att identifiera var tillskottsvattnet kommer in. Vidare utreds felkopplingar med hjälp av rök- och färgtest. Röktest utförs på både spill- och dagvattenledningar, om rök kommer upp ur stupröret vid röktest av spillvattenledning tyder detta på felkoppling. Felkopplingar verifieras sedan med färgat vatten.

I Finspångs centralort finns ett fåtal äldre områden där allmänna dagvattenledningar ännu inte byggts ut. I samband med omläggning av dessa områden ser vi till att anlägga en dagvattenledning.

Så här tar du hand om ditt dagvatten

Du som fastighetsägare ansvarar för att stuprör, dräneringsbrunnar samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är kopplade till den allmänna dagvattenledningen. Vid upptäckt av felkoppling är du som fastighetsägare skyldig att koppla om ledningarna. Nedan finns alternativ på hur du kan gå tillväga.

Kommunen rekommenderar att du tar ansvar för hanteringen av dagvatten på din egen tomt, även känt som LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Detta kan utföras genom att använda infiltration i en stenkista, samla upp vatten i en tunna eller leda vattnet bort från huset med hjälp av utkastare och stuprörsslang eller ränndalsplattor. Om du tillämpar LOD och har gamla stuprör som leder ner i marken bör de kapas vid marknivå, pluggas och täckas över. 

Observera att det inte är tillåtet att leda vatten till grannens tomt eller ut på gatan.

Lämna in foto med beskrivning till oss på Finspångs Tekniska när LOD tillämpats.

Här kan du läsa mer om Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD):
https://www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-avlopp/dagvatten/lokalt-omhandertagande-av-dagvatten

Du som fastighetsägare bekostar och tar hjälp av en entreprenad som kopplar om fastighetens stuprännor till den kommunala dagvattenledningen vid förbindelsepunkten. Dokumentera omkopplingen med foto och ritningar. Meddela oss på Finspångs Tekniska när omkopplingen är utförd och lämna in dokumentering på omkopplingen.


Att tänka på i äldre bostadsområden

I äldre bostadsområden utan allmän dagvattenledning kan det förekomma att dagvattenledningarna på fastigheten är kopplade till ett kombinerat system och rinner gemensamt med avloppsvattnet till spillvattennätet. Vid kraftiga regn är ett kombinerat system känsligare än ett duplikatsystem där dagvattnet har en separat ledning från spillvattnet (avloppet). Det kombinerade systemet drabbas i högre utsträckning av höjda vattennivåer och översvämningar eftersom spillvattenledningen inte är anpassade för de stora flöden som kan uppkomma vid skyfall. Istället rekommenderas Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).