Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Omvandlingsområden

Omvandlingsområden

Aktuella områden

- Bränntorp
- Prästköp
- Sunda/Högsätter


Frågor och svar

Kostnader

Installationer och kostnader inom den egna fastigheten
Du som ägare till fastigheten står för grävning, ledningsdragning och andra omkostnader inne på tomten. Dvs. alla arbeten inom sin egen fastighet fram till förbindelsepunkten. Arbetena utförs naturligtvis fackmannamässigt och enligt branschens regler. Fastighetsägaren ansvarar även för framtida drift och underhåll av de egna vatten och avloppsinstallationerna.

Avgifter
 
Avgiften för anslutningen till det allmänna nätet konstrueras enligt gällande taxa. Avgiften består av:

 • en servisavgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillavlopp och dagvatten.
 • en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillavlopp och dagvatten.
 • en avgift per m² tomtyta.
 • en avgift per lägenhet.

Summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift får inte överstiga tomtyteavgiften. Det finns ett maxtak som träder in om din fastighet är större än 4800 m².

För vissa projekt med VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse kan det bli aktuellt med särtaxa.

Särtaxa
Information om huruvida vattenhuvudmannen förväntar sig att det är aktuellt med särtaxa eller ej lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inför beslut om verksamhetsområde. Särtaxa och definitivt belopp för särtaxa kan meddelas först när utbyggnadens totala kostnader sammanställts. För att särtaxa ska kunna tillämpas krävs att den är beslutad i VA-taxan, som formellt beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsskyldigheten inträder först när det allmänna ledningsnätet är färdigbyggt i ditt område och förbindelsepunkt har upprättats och förmedlats. Den vid tillfället aktuella VA-taxan tillämpas vid fakturering.
Den i dagsläget gällande taxan hittar du HÄR.

Vi skickar fakturan till den som är ägare av fastigheten när vi fakturerar. Om ni är flera fastighetsägare kommer en ägare att få fakturan men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Vid en försäljning får säljaren och köparen göra egna överenskommelser om betalningen.

Finspångs Tekniska kan under vissa förutsättningar bevilja avbetalning för anslutningsavgiften på max 10 år. Avbetalning kan inte beviljas för kostnader av fastighetsägarens servis och egna installationer. Samtliga delägare ska stå som avbetalare. Nybyggnationer erbjuds ej avbetalning.

Avbetalning beviljas om:

 • Fastighetsägaren begär att avgiften fördelas.
 • Fastighetsägaren har nekats banklån, detta skall skriftligt styrkas.
 • Säkerhet för avbetalningen lämnas i form av exempelvis pantbrev på fastigheten.

Avbetalning sker av anläggningsavgiften uppdelat på 10 år inkl. ränta. Räntan uppgår till referensränta +2 %-enheter. Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. För närvarande uppgår den till 4 %, vilket innebär en räntesats för låntagaren på 6 %.

Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift. Du kan läsa mer om det VA-taxan.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter (inom detaljplanelagt område). 

Ja, anläggningsavgift för avlopp faktureras i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster alla fastighetsägare och arrendatorer inom ett verksamhetsområde oavsett:

 • nyttjandegrad av bostad (även fritidshus).
 • standard på boende (trots inga VA-lösningar i dagsläget).
 • avsaknad av el.
 • obebyggd tomt inom detaljplaneområde.

Finspångs Tekniska har enligt, i dagsläget, gällande taxa inte möjlighet att fakturera ytterligare byggnader på tomten. En anläggningsavgift per fastighet kan förläggas.

Det innebär i de flesta fall att en anslutning till kommunalt vatten och avlopp höjer värdet på fastigheten.

Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, www.skatteverket.se.

Det är den som har den långsiktiga nyttan av anslutningen som ska betala. Om det rör sig om långa arrenden är det kanske arrendatorn som ska betala avgiften. Om det rör sig om ett kortare arrende på exempelvis 5 år, med en förnyelsetakt på 1 år i taget kan det finnas behov av att komma överens mellan fastighetsägare och arrendator vem som betalar avgiften till vattenhuvudmannen.

Har fastigheten en enskild vatten- eller spillvattenanläggning idag kan det i vissa fall bli aktuellt med ekonomisk ersättning när anläggningen blir onyttig. Det förutsätter att anläggningen måste ha varit ”nyttig från början” och att den lever upp till de krav som ställs på anläggningar idag. Öppna anläggningar, så som markbädd, anses ”primitiva” i tätbebyggda områden. Av det skälet ersätts inte öppna enskilda spillvattenanläggningar, exempelvis stenkista eller trekammarbrunn. Anläggningen behöver vara sluten för att ersättning ska vara aktuellt, exempelvis förbränningstoalett eller slutna tankar. Undantaget är om kommunen i sin kommunikation varit försumliga.

Ersättningen är en kompensation för att anläggningen inte längre kan nyttjas i samma utsträckning som tidigare när det kommunala VA-nätet är utbyggt och du ansluter dig till detta. Du som fastighetsägare fortsätter dock att äga anläggningen och ansvarar för vidare hantering. Inlösen av befintliga anläggningar tillämpas bara när vattenhuvudmannen kommer att använda anläggningarna som del i den nya lösningen för vatten och avlopp.

Ersättning betalas ut separat. Avdrag på fakturerad anslutningsavgift görs ej.

Möjligheten till ersättning:
Om anläggningen inte uppfyller gällande krav som ställs på en enskild anläggning och den inte är nyttig i dagsläget, kan du inte få ersättning. Om vattenkällan till enskilt vatten bedöms påverkas av omgivningen, kan källan inte godkännas och då fastighetsägare inte få ersättning.

Du ha möjlighet att få ersättning om:

 • Fastigheten ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Tillstånd för enskild avloppsanläggning kan uppvisas och den är slutbesiktad.
 • Vattenkvaliteten i enskilda vattenanläggning är tjänlig och tillgången på vatten god och långsiktig, detta skall styrkas av fastighetsägaren.
 • Den enskilda spillvattenanläggningen är högst 10 år gammal 
 • Den enskilda vattenanläggning är högst 25 år gammal 
 • Anläggningsdatum, anläggningskostnader och inköpspris kan styrkas (bokfört värde).
 • Ersättning utgår med maximalt avloppsandelen i anslutningsavgiften enligt gällande VA-taxa.
 • Kan inte kostnaderna för anläggningen styrkas tillämpas en schablon för material och arbetskostnader. I de fallen uppskattar huvudmannen ålder och anläggningskostnad.

Exempel på beräkning av ersättning:
Om en fastighetsägare har en enskild avloppsanläggning som är 3 år gammal och inköpt för 100 000 kr blir ersättningen följande: Ersättning: (10-3=7) år x 100 000 kr/10 år = 70 000 kr

Exempel på beräkning av ersättning:
Om en fastighetsägare har en vattenanläggning som är 10 år gammal och inköpt för
100 000 kr blir ersättningen följande:
Ersättning: (25-10=15) år x 100 000 kr/25 år = 60 000 kr

Anspråk på ersättning
Om du/ni som fastighetsägare tycker att er anläggning uppfyller kraven för ersättning ska ni kontakta Finspångs Tekniska. Bifoga fastighetsbeteckning, information om er anläggning och skicka med erforderliga kopior på kvitton eller bokföring. Finspångs Tekniska gör sedan en bedömning om ni har rätt till ersättning enligt ovan nämnda principer. Innan det kan bli aktuellt med ersättning måste fastighetsägaren ha lämnat in servisanmälan för anslutning till den allmänna anläggningen.

Vattenmätaren är Finspångs Tekniska Verk AB:s egendom och kostar dig ingenting. Däremot ansvarar du för att mätarplatsen är korrekt installerad efter gällande krav och att den inte utsätts för frost eller skadlig värmepåverkan samt att den vårdas väl. Du som fastighetsägare ansvarar däremot för ledningar, vattenmätarkonsol, ventiler och kranar.


Anslutning

Ja, i vissa fall är det möjligt att ansluta till det kommunala nätet, som avtalskund. Kontakta oss på Finspångs Tekniska så gör vi en bedömning. Du får själv anlägga ledningar från din fastighet fram till huvudledningen.

I och med att kommunfullmäktige beslutat att ett verksamhetsområde ska bildas, så ska alla fastigheter inom området betala för anslutning, oavsett nuvarande VA-standard. VA-huvudmannen kan däremot enligt lagen om allmänna vattentjänster inte tvinga någon till att rent fysiskt koppla sitt avlopp till det allmänna nätet om vatten ej används på fastigheten. Däremot kan miljö och hälsa bedöma att en avloppsanläggning är otillräcklig, och kan då kräva en fysisk anslutning till kommunens allmänna nät. I normalfallet anses en kommunal anslutning vara bättre än en enskild avloppsrening.

Ja, om fastighetsägaren kan visa på att dricksvattenförsörjningen med "större fördel kan ske på annat sätt" (en hälsoskyddsfråga). För att få prövat om fastigheten kan undgå avgiftsskyldigheten måste fastighetsägaren kunna visa att behovet av vatten långsiktigt och med större fördel kan tillgodoses med befintlig lösning på egen fastighet. Det krävs att vattnet finns i tillräcklig mängd och att ett godkänt analysprotokoll från ett nytaget vattenprov från fastigheten visar att ditt vatten är av godkänd kvalitet (bakteriellt och kemiskt). Om vattnet ur kvalitetssynpunkt bedöms vara godkänt blir fastighetsägaren ej avgiftsskyldig för vatten och behöver endast betala för avloppet.

Detta behöver ingå i ett vattenprov:
- Mikrobiologiskt normalprov
- Kemiskt normalprov
- Tungmetaller: Arsenik och Bly
- Radon och Uran

Vi rekommenderar att fastighetsägare trots ett bra vatten ansluter sig. Det går att betala anslutningsavgiften för vatten redan nu, även om du planerar att använda eget vatten en tid framöver, exempelvis på grund av att brunnar kan sina eller att anslutningsavgiften kan förväntas höjas med åren.

Om du ansluter din fastighet till kommunalt vatten kan du fortfarande använda din tidigare vattenanläggning för till exempel bevattning av trädgård. Men för att säkerställa att ett okontrollerat vatten inte blandas med det kommunala vattnet får de olika systemen inte kopplas ihop.

Nej, om inte ditt vatten eller avloppsanläggning är utdömt av Miljö- och hälsoskyddsenheten. Avgiftsskyldigheten för anläggningsavgiften finns dock. Det finns ingen tidsgräns för anslutning, det är bara Miljö och hälsa som kan döma ut en enskild anläggning och då säga att fastighetsägaren måste ansluta sin fastighet till kommunalt avlopp.

Bygg- och miljöenheten kan komma att förelägga dig att koppla in dig på det kommunala nätet.


Planering och utförande

Vi ansvarar för ledningarna fram till cirka 0,3 meter utanför fastighetsgränsen. Därefter är ledningsnätet fastighetsägarens ansvar. Du kan heller inte anlita oss för att gräva ledningarna fram till huset då vi enligt kommunallagen inte får konkurrera med privata näringsidkare.

Vi ser över alla alternativa lösningar och väljer det som utifrån miljö, ekonomi, säkerhet, långsiktighet är mest lämpligt.

Ett verksamhetsområde är till skydd för just miljö och/eller människors hälsa. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för avlopp och/eller dricksvatten.

I vissa fall används Finspångs Tekniskas egna Entreprenadavdelning för grävning. Utredningar, projekteringar och grävarbete upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Pumpar och andra anordningar som bara behövs för enstaka fastigheter omfattas normalt inte av vattenhuvudmannens (Finspångs Tekniska) ansvar, vare sig de är belägna före eller efter förbindelsepunkten. Det gäller till exempel enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning. Fastighetsägaren får då bekosta den själv.

LTA-enheten är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Till LTA-enheten rinner avloppsvattnet med självfall men från LTA-enheten pumpas det till det kommunala avloppsnätet.

Om pumpning krävs?
Föreligger det ett behov av att pumpa spillvattnet från fastigheten så beror det på förutsättningarna i området vem som äger och bekostar pumpen. Är det i ett område ett fåtal fastigheters särförhållande som behöver pumpa sitt spillvatten, så får fastighetsägarna stå för pumpen. Är det däremot en stor andel av fastigheterna som kräver att spillvatten pumpas, så ankommer det på huvudmannen att ordna och bekosta pumparna.

Om huvudmannen bekostar pumpen förblir enheten huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer då antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för pumpenhetens installation. Fastighetsägaren ombesörjer nedgrävning av pumphölje, framdragning av spillvattenrör till och från pumphölje, framdragning av el. Fastighetsägaren ansvarar för installation och tillsyn av medföljande pumplarm, samt eventuell felrapportering till huvudmannen. För dessa åtgärder skall fastighetsägaren lämna huvudmannen, eller av huvudmannen utsedd entreprenör, fritt och obehindrat tillträde till pumpenheten. Fastighetsägaren svarar för kostanden för elförsörjning för drift av pumpenheten.

Mer information om LTA kommer inom kort.

Ledningarna förläggs i huvudsak i vägkant. Avvikelse kan vara vid svår framkomlighet, då förläggs ledningarna på tomtmark. Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta fastighetsägaren som berörs för att skriva avtal.

Ledningsrätt innebär en rätt för kommunen att bygga och underhålla VA-ledningar över någon annans mark. Beslut om ledningsrätt fattas av Lantmäteriet. För det intrång ledningsrätten innebär så har fastighetsägaren rätt till ersättning, ibland föregås ledningsrätten med överenskommelse mellan fastighetsägare och kommun, ett s.k. nyttjanderättsavtal.

Vattenverken i tätorten Finspång samt kommunens ytterorter levererar idag vatten till befintliga verksamhetsområden. I framtiden kan det bli aktuellt med samarbeten med andra kommuner som har möjlighet att leverera vatten till orter belägna nära den norra kommungränsen.

Finspångs Tekniska kommer i god tid innan utförandet startar informera berörda om vad projektet kommer att innebära. Detaljer om utförandet vet vi först efter att en detaljprojektering är utförd. Det förekommer att vattenhuvudmannen (Finspångs Tekniska) vid behov ordnar tillfälliga vägar eller parkeringsplatser för att underlätta för boende. Vatten och avlopp kommer fungera precis som vanligt på egen tomt/fastighet då Finspångs Tekniska arbetar i det kommunala ledningsnätet som ej ännu är inkopplat till fastigheterna i verksamhetsområdet.


Övrigt

Vattenhuvudmannen (Finspångs Tekniska) är ansvarig för VA-anläggningen ända fram till fastighetens installation, den så kallade förbindelsepunkten. Fastighetsägaren svarar för allt som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten upprättas i nära anslutning, ca 0,3 m utanför tomtgränsen.

Om det i ett område är aktuellt med så kallade LTA-pumpar kan du inom kort kunna läsa mer om det på vår hemsida.

Du behöver:

 • Koppla in och få igång ditt nya kommunala VA.
 • Kontakta miljöenheten för att avsluta din avloppsanläggning.
 • Kontakta kundcenter och beställ sluttömning av din anläggning. Fastighetsägaren står för kostnaden. 
 • Den gamla brunnen/tanken bör grävas upp eller fyllas igen för att undvika fallolyckor.
 • Den gamla markbädden eller infiltrationen kan ligga kvar.
 • Om du vill ta bort markbädden bör du låta den ligga orörd i minst 6 månader för att förhindra smittspridning. Materialet klassas inte som farligt avfall. 
 • Om du vill forsla bort massorna från den gamla markbädden så ska mottagaren informeras om varifrån massorna kommer. Observera att vi inte tar emot massor på kommunens återvinningscentraler. 
 • Markera ut kvarlämnad brunn och tank på fastighetens ritningar för framtida ägare.

Vattenmätaren placeras i en frysskyddad plats. Mätare får aldrig utsättas för frysrisk – därför rekommenderas att mätare placeras inomhus alternativt i en godkänd vattenmätarbrunn utanför byggnaden. Utrymmet bör tåla vattenspill och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Samt ha bra belysning.

Läs mer om placering av vattenmätare HÄR.

LTA betyder "Lätt trycksatt avlopp" och används när det inte finns möjlighet till självfall. LTA innebär att man pumpar spillvattnet (avloppsvattnet) till huvudledningen. Det kan även vara så att du som fastighetsägare har möjlighet till självfall men bor i ett område där man valt att göra en helhetslösning med LTA och då kan även du behöva samma lösning.

Ska du anlägga LTA? Det finns en rad olika saker att tänka på så som placering, skötsel och ansvarsområden. Hör av dig till oss så kikar vi på det tillsammans!