Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Bränntorp

Bränntorp

Om projektet

Bakgrund
Finspångs kommun har tagit fram en ny detaljplan för Bränntorp. En arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt vattenhuvudmannen (som för kommunens räkning är Finspångs Tekniska Verk AB) arbetar tillsammans med att implementera den VA-plan som kommunfullmäktige har antagit. I VA-planen anges att Bränntorp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt VA. 

Varför kommunalt VA i Bränntorp? 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar när kommunen har skyldighet och ansvar för att inrätta verksamhetsområde för VA. 6 § i LAV anger bland annat att detta ska ske om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. I Bränntorp finns drygt 300 fastigheter vilket innebär att Bränntorp uppfyller kriterierna och kommunens ansvar träder in.

Beslut om kommunalt Vatten och avlopp
Detaljplanen för Bränntorp förväntas kunna antas i sin helhet tidigast någon gång i slutet av 2021. Kommunalt VA i Bränntorp är inte beroende av detaljplanen. Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att Bränntorp ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA. I beslutet anges de fastigheter som berörs. 

På kommunens hemsida kan du inom kort läsa mer om bakgrunden till beslutet. Då kommunen är skyldiga enligt lag att ordna vattentjänster och fatta beslut om kommunalt verksamhetsområde för VA. Därmed är beslutet inte något som kan överklagas. 

Nuvarande status
Kommunen har fattat beslut om att Bränntorp ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA.
Vattenhuvudmannen (Finspångs Tekniska Verk AB) är skyldig att ordna de vattentjänster som är beslutade inom det fastställda området. Finspångs Tekniska påbörjar nu planering, projektering och utförande samt förvaltning av det utbyggda nätet. 

Vill du veta mer?
På den övergripande sidan för omvandlingsområden finns ett stycke med frågor och svar. Har du frågor gällande projektering och utbyggnad är du varmt välkommen att kontakta oss på Finspångs Tekniska. Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde vänligen kontakta Finspångs kommun.


Händelser

Just nu jobbar vi med kartunderlaget för placering av förbindelsepunkt och LTA-station. Förslag på placering kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare vid årsskiftet 2024/2025.

Under hösten 2024 kommer vi månadsvis att ha avstämningar med vägföreningen för att förankra processen för anläggningsarbetet. Vi planerar att starta anläggningsarbetet i Bränntorp i slutet på augusti 2025 och beräknas vara klara till midsommar 2026.

Efter semestern planerar vi att skicka ut ett brev med vidare information och uppdatering på läget. Har du funderingar redan nu är du varmt välkommen att kontakta oss direkt via tel 0122-851 80 eller vi mail kundservice@finspangstekniska.se

Trevlig sommar från oss på Finspångs Tekniska!

Under vecka 6 kommer WSP på uppdrag av oss (Finspångs Tekniska) att genomföra en geoteknisk undersökning. Vi kommer att borra i området vid Renstigen och Rådjursvägen. Viss störning i trafiken kan förekomma, samt oljud. 

Med hjälp av den geotekniska undersökningen skapar vi oss en bild av hur marken ser ut där ledningarna är tänkta att anläggas. Med en borrigg borras ett horisontellt hål som i diameter inte är större än 10 cm. Dessa borrhål borras på förbestämda punkter för att undersöka markförhållanden och bärighet samt konstatera bergnivå. 

Under tiden ett hål borras kan det vara så att borriggen blockerar vägen men tiden för varje individuellt hål har ett relativt kort tidsspann. Vi ber vänligt om tålamod, om det är så att en maskin står i vägen ser operatörerna till att flytta på sig så fort de får möjlighet. Ljud och viss vibration kan eventuellt upplevas som störande. All borrning är belagd dagtid med en uppskattad tidsram mellan kl. 08:00-18:00. 

Undersökning av system och lösningar 
I och med avsaknaden av självfall kräver området LTA (Lätt trycksatt avlopp). Vi på Finspångs Tekniska har träffat flera olika leverantörer av LTA-pumpar för att ta beslut om vilken pump som ska användas. Vi har nu inlett ett samarbete med pumpleverantören Xylem som har de pumpar som behövs för projektet. 

Preliminär placering av servis och LTA
Under oktober månad syns vi lite mer i området för att preliminärt bestämma placering av serviser och LTA-pumpar. För att göra så korrekta bedömningar som möjligt behöver vi beträda samtliga fastigheter (tomtmarker) i området. Brev om detta har skickats ut till samtliga fastighetsägare och vi hoppas att vi inte ska störa för mycket. 

Kommande informationsutskick
Placering av förbindelsepunkt och LTA-station kommer att förmedlas till varje enskild fastighetsägare vid senare tillfälle, då ges även möjlighet att lämna önskemål på korrigering av placeringen. I samband med detta kommer vi även att skicka ut mer genomgående information om vad LTA innebär, hur ansvaret fördelas och vad som ska och behöver göras framåt.

Vi på Finspångs Tekniska tillsammans med WSP (som är upphandlad projektör för projektet) kommer att vistas en del i området, främst under oktober månad. Under projekteringen kommer vi att gå runt i området för att undersöka och planera anläggningen av ledningarna. I samband med detta behöver vi beträda samtliga fastigheter (tomtmarker). Vi gör vårt yttersta för att inte störa och hoppas att ni har överseende med detta.

Geotekniken i fält är genomförd, nu inväntas redovisning av resultatet. Under borrningen av ca 450 borrhål träffade vi oturligt nog en sommarvattenledning som vi lagade efter en kort tids avbrott. Efter det reviderade vi våra borrplaner tillsammans med vägföreningen för att undvika att detta skulle hända igen. Inga fler incidenter inträffade. 

Under hösten kommer fokus att ligga på detaljprojekteringen av ledningarna i området. Mer information kommer att skickas ut till alla fastighetsägare när vi kommit lite längre fram.

Projekteringen är i full gång och vi på Finspångs Tekniska tillsammans med WSP (som är upphandlad projektör för projektet) kommer att vistas i området redan nu för att undersöka och planera anläggningen av ledningarna. Anläggningen planeras att påbörjas år 2024.

Geoteknisk undersökning Inom kort påbörjas en geoteknisk undersökning i Bränntorp. Med hjälp av den geotekniska undersökningen skapar vi oss en bild av hur marken ser ut där ledningarna är tänkta att anläggas. Med en borrigg borras ett horisontellt hål som i diameter inte är större än 10 cm. Dessa borrhål borras på förbestämda punkter för att undersöka markförhållanden och bärighet samt konstatera bergnivå. I området kommer flertalet träkäppar att sättas upp och dessa är utmätta för att veta var det ska borras. Vissa träkäppar visar även var det kan finnas andra ledningar eller kablar i marken. Det är därför viktigt att låta dessa träkäppar vara.

Arbetet påbörjas vecka 18 och förväntas pågå under maj-juni. Under tiden ett hål borras kan det vara så att borriggen blockerar vägen men tiden för varje individuellt hål har ett relativt kort tidsspann. Vi ber vänligt om tålamod, om det är så att en maskin står i vägen ser operatörerna till att flytta på sig så fort de får möjlighet.
Ljud och viss vibration kan eventuellt upplevas som störande. All borrning är belagd dagtid med en uppskattad tidsram mellan kl. 08:00-18:00.

Vi har tillsammans med pumpleverantören fastställt att området är lämpat för LTA. I början av 2023 sker upphandling av projektör.

Kul att så många kunde delta på mötet! För er som inte kunde komma finns en sammanfattning av platsmötet längst ner på sidan.

En första informationsträff hålls i Bränntorp lördag den 9 juli kl. 09.00-12.00 på dansbanan i Getnäs. Där presenterar vi oss, berättar mer om var vi befinner oss i projektet och hur den framtida planeringen ser ut. 

Någon gång under v.18-v.19 påbörjas en geoteknisk undersökning för överföringsledningen mellan Bränntorp och Toltorp. Med hjälp av den geotekniska undersökningen skapar vi oss en bild av hur marken ser ut där ledningarna är tänkta att anläggas. Med en stor borrigg borras ett djup på 3-5 meter för att försöka konstatera en bergnivå.  Vi kommer även att ta markprover för att avgöra vilken typ av jordmassa det är på platser där t.ex. pumpstationer ska anläggas. Detta är något som kommer att behöva göras inne i Bränntorp också framöver.

Vi fortsätter att arbeta med systemvalslösningen i området och har för avsikt att ha ett mindre informationsmöte i juni för att uppdatera om läget och hur val av systemlösning kan komma att påverka fastighetsägarna. Vi återkommer så fort som möjligt med en inbjudan till detta möte.

Status - Arbete med överföringsledningen

  • Detaljprojekteringen av överföringsledningen till Södermanlands län är upphandlad och ska påbörjas inom kort
  • Det finns en preliminär tidsplan på att starta med den geotekniska markundersökningen (identifiering av bergsförekomst) vecka 19
  • Tillsammans med Sörmlands vatten tittar vi på dimensionering av ledningen

Status - Lokalt ledningsnät i Bränntorps omvandlingsområde

  • Vi arbetar med framtagning av underlag för det lokala ledningsnätet. Efter det kommer vi kunna påbörja detaljprojekteringen av det lokala nätet
  • Utredning av systemvalslösning pågår, mindre detaljer återstår

Brev till fastighetsägare i verksamhetsområdet för Bränntorp skickas för att informera om att beslut är taget och att Finspångs Tekniska står för planering och projektering.