Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Bränntorp

Om projektet

Bakgrund
Finspångs kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Bränntorp.
Samtidigt som processen med den nya detaljplanen pågår, arbetas också med införandet av kommunalt vatten och avlopp i området. En arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar samt vattenhuvudmannen (som för kommunens räkning är Finspångs Tekniska Verk AB) arbetar tillsammans med att implementera den VA-plan som kommunfullmäktige har antagit. I VA-planen anges att Bränntorp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt VA. 

Varför kommunalt VA i Bränntorp? 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar när kommunen har skyldighet och ansvar för att inrätta verksamhetsområde för VA. 6 § i LAV anger bland annat att detta ska ske om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. I Bränntorp finns drygt 300 fastigheter vilket innebär att Bränntorp uppfyller kriterierna och kommunens ansvar träder in.

Beslut om kommunalt Vatten och avlopp
Detaljplanen för Bränntorp förväntas kunna antas i sin helhet tidigast någon gång i slutet av 2021. Kommunalt VA i Bränntorp är inte beroende av detaljplanen utan kan ske genom att kommunfullmäktige fattar ett separat beslut om att Bränntorp ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA. I beslutet anges de fastigheter som berörs. 

På kommunens hemsida kan du inom kort läsa mer om bakgrunden till beslutet. Då kommunen är skyldiga enligt lag att ordna vattentjänster och fatta beslut om kommunalt verksamhetsområde för VA. Därmed är beslutet inte något som kan överklagas. 

Nuvarande status
Kommunen har ännu inte fattat beslut om att Bränntorp ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA.
När beslutet om verksamhetsområde är fattat är Vattenhuvudmannen (Finspångs Tekniska Verk AB) skyldig att ordna de vattentjänster som är beslutade inom det fastställda området. Finspångs Tekniska påbörjar då planering, projektering och utförande samt förvaltning av det utbyggda nätet. Inför beslutet har Finspångs Tekniska gjort förberedande arbeten men projektering är ännu ej påbörjad. 

Vill du veta mer?
På den övergripande sidan för omvandlingsområden finns ett stycke med frågor och svar. Har du frågor gällande projektering och utbyggnad är du varmt välkommen att kontakta oss på Finspångs Tekniska. Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde vänligen kontakta Finspångs kommun.